Distances līgums

1. Piekrišana noteikumiem.

a. SIA CITA DABA (reģ.nr 40203089550), juridiskā adrese Pūces iela 53-102, Rīga, LV-1082, kā interneta vietnes un apmācību vides taurs.lv / (turpmāk Vietne) īpašnieks un pārvaldītājs no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs. Fiziska persona, kura piekļūst Vietnē izvietotajai informācijai un funkcionalitātei, vai jebkā citādi izmanto Vietnē esošo informāciju vai pakalpojumus, turpmāk saukts Lietotājs no otras puses, noslēdz šādu līgumu.

b. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Lietotājs ir veicis pirkumu Vietnes internetveikalā un veicis apmaksu par preci, atbilstoši šiem Noteikumiem.

c. Apmeklējot Vietni, tai skaitā reģistrējoties ar saņemtajiem identifikācijas datiem, Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru viņa darbību Vietnē.

d. Lietotājs piekrīt norādīt Piegādātājam derīgu e-pasta adresi un patiesu jebkādu citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

e. Sniedzot informāciju par sevi, Lietotājs dod tiesības Piegādātājam, kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Lietotājs tieši vai netieši sniedzis Piegādātājam.

f. Lietotāja sniegtos personas datus izmantos tikai Piegādātājs un tā partneri, ar kuriem Piegādātājs sadarbojas, veicot Vietnes administrēšanu un citus ar Piegādātāja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Piegādātājs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

g. Veicot pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šo līgumu. Līgumā ietvertie noteikumu Lietotājam ir zināmi un viņš tiem pilnībā piekrīt. Lietotājam nav tiesību pasūtīt preces vai pakalpojumus (tsk. Lietot jebkādu Vietnes funkcionalitāti vai izvietoto informāciju) šajā Vietnē, ja viņš nav iepazinies ar šī Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

h. Piegādātājam bez brīdinājuma un nepaskaidrojot ir tiesības ierobežot Lietotāja izmantojamos Vietnes pakalpojumus vai atcelt Lietotāja reģistrācijas, ja Piegādātājs uzskata, ka Lietotājs, izmantojot Vietni var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, var kaitēt Piegādātājam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

2. Apmaksa .

a. Par izvēlēto pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, vai norēķinu karti. Lietotājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar maksājuma veikšanu.

b. Veicot preču vai pakalpojumu iegādi Vietnē, Piegādātājs sagatavo un uz Lietotāja norādīto e-pastu nosūta elektroniski sagatavotu un bez paraksta derīgu rēķinu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

c. Piegādātājs aktivizē Lietotāja iegādāto elektronisko pakalpojumu divu darba dienu laikā, kopš Piegādātājs ir saņēmis izstādītajam rēķinam atbilstošu apmaksu.

3. E-vides lietošanas noteikumi.

a. Piegādātāja pārvaldītās apmācību elektroniskā vides (elektroniskā adrese: http://www.taurs.lv/kursi/. Turpmāk e-vide) Lietotājs ir fiziska persona, kura lietojot saņemtos identifikācijas datus ( lietotāja vārdu un paroli) piekļūst apmācību Vietnē izvietotajai e-vides informācijai un funkcionalitātei.

b. Lietotājs savu identitāti e-vidē apstiprina veicot pasūtījumu un sekojoši veicot identificējamu maksājumu par saņemto rēķinu.

c. Lietotājs nedrīkst nodot viņam piešķirtos lietotāja pieejas datus trešajām personām. Lietotājs piekrīt, ka e-vides lietotājs būs tikai un vienīgi viņš pats.

d. E-vidē iegūto informāciju Lietotājs nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem, to pavairot, kopēt, nodot, pārpublicēt vai pārdot trešajām personām.

e. Lietotājs apņemas e-vidē esošo informāciju un funkcionalitāti izmantot tikai un vienīgi tādiem mērķiem, kādus tos noteicis Piegādātājs.

f. Lietotājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar e-vides lietošanas specifiku un to, ka pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams".

g. Lietotājs pats ir atbildīgs par Vietnē esošā pakalpojuma (mācību kursa, testa) sekmīgu apgūšanu, Piegādātāja atbildība šī pakalpojuma sniegšanā aprobežojas ar pienākumu nodrošināt informācijas pieejamību

h. Ja nav noteikts citādi, tad iegādātie e-vides pakalpojumi lietotājam ir pieejami 90 (deviņdesmit) dienas, pēc šī termiņa beigām Lietotājam pieeja Vietnei tiek dzēsta.

4. Atteikuma tiesības.

a. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, informējot Piegādātāju par šo lēmumu, iesniedzot personīgi vai nosūtot piegādātājam pa pastu rakstisku iesniegumu.

b. Piegādātājam ir tiesības ieturēt proporcionālu maksu par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu. Piegādātāja pienākumos ietilpst atgriezt Lietotājam pakalpojuma summu proporcionāli neizmantotajam apmēram, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Lietotāja norādīto bankas kontu (iesniegumā par atteikumu no pakalpojuma), atskaitot pakalpojuma uzsākšanas izdevumus, ja tādi ir bijuši.

5. Citi noteikumi
a. Neviena no Pusēm nav atbildīga par līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst, un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas.
b. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē u.tml.
6. Piemērojamā likumdošana un strīdu izskatīšana
a. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
b. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
8. Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija

Pārdevēja dati:
SIA “CITA DABA”
Reģistrācijas numurs: 40203089550
Konta nr.: LV34HABA0551043996277
Juridiskā adrese: Pūces iela 53 – 102, Rīga, Latvija, LV-1082
Tālrunis: +371 29406818
E-pasts: info@taurs.lv

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

(Lejupielādēt PDF)